By Ngo Giang Lien

Show description

Read Online or Download Cong ngh? t? bao PDF

Best nonfiction_2 books

Extra info for Cong ngh? t? bao

Example text

TÇn suÊt t¸i tæ hîp di truyÒn ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®éc lËp. §Ó tÝnh to¸n tÇn suÊt t¸i tæ hîp, Baltz vµ chÝnh s¸ch ®· sö dông kü thuËt "pha lo·ng hµng lo¹t". C¸c t¸c gi¶ ®· cÊy trùc tiÕp c¸c tÕ bµo trÇn dung hîp lªn m«i tr­êng phôc håi kh«ng chän läc vµ trªn m«i tr­êng cã chän läc. TÇn suÊt t¸i tæ hîp ®­îc x¸c ®Þnh lµ tû lÖ c¸c khuÈn l¹c ph¸t triÓn trªn m«i tr­êng chän läc trong tæng sè khuÈn l¹c ph¸t triÓn trªn m«i tr­êng kh«ng chän läc ( m«i tr­êng ®Çy ®ñ) (ph­¬ng ph¸p 1) hoÆc tû lÖ c¸c khuÈn l¹c ph¸t triÓn trªn m«i tr­êng chän läc trªn tæng sè tÕ bµo trÇn dung hîp (ph­¬ng ph¸p 2).

Vïng nµy nh¹y c¶m h¬n víi ennym. Khi ennym t¸c dông l©u hoÆc ho¹t tÝnh cña ennym cao h¬n, c¸c lç thñng sÏ xuÊt hiÖn ë ®Çu xa cña nÊm. §a sè c¸c nhµ nghiªn cøu cho r»ng glucanaza cã vai trß chñ yÕu trong viÖc ph©n gi¶i thµnh tÕ bµo cña nÊm. C¸c nghiªn cøu sau nµy còng l­u ý ®Õn kh¶ n¨ng cña glucanaza ®éc lËp ph©n gi¶i thµnh tÕ bµo cña nÊm bëi chÝnh glucan lµ mét trong c¸c thµnh phÇn chÝnh cña 34 thµnh tÕ bµo nÊm men. Tuy nhiªn, ®Ó ph©n gi¶i thµnh tÕ bµo nÊm, ng­êi ta th­êng sö dông toµn bé phøc hîp ennym mµ kh«ng chØ dïng mét lo¹i ennym nµo.

C¸c chÊt t¸c dông lªn ho¹t tÝnh cña lysozym ®­îc sö dông lµm chÊt æn ®Þnh thÈm thÊu. Wiame vµ cs dïng NaCl 0,25M - 0,5M ®Ó æn ®Þnh tÕ bµo trÇn cña B. subtilis vµ nhËn thÊy t¸c ®éng cña lysozym lªn tÕ bµo bÞ øc chÕ. HiÖn t­îng nµy kh«ng quan s¸t thÊy khi sö dông saccharoza 0,65M. Hydratcrabon ®­îc xem lµ chÊt æn ®Þnh tèt nhÊt ®Ó t¹o tÕ bµo trÇn ë vi khuÈn. Th«ng th­êng ng­êi ta hay sö dông saccharoza ( 0,2 - 0,6M ), glucoza ( 0,3M), rafinoza( 0,15M ), melibioza ( 0,15M ). Trong qu¸ tr×nh t¹o tÕ bµo trÇn, thµnh phÇn dung dÞch ®Öm, ®Æc biÖt lµ sù cã mÆt cña c¸c ion Na + , Mg +2 , Ca +2 còng cã ¶nh h­ëng rÊt lín.

Download PDF sample

Rated 4.03 of 5 – based on 19 votes